برگزاری دوره آموزشی بین المللی پارامترهای طراحی توربین ها و کمپرسورهای گازی

International process design parameters of gas compressor/turbine training course will be held in Tehran

Due to Havayar commitment to deliver technical and special training courses in rotary equipment field, Havayar training center with cooperation of Haward Technology Middle East plans to hold  the training course in Tehran.

خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبخیلی خوب (هنوز امتیازی داده نشده است)
Loading...