کمپرسور اسکرو روغنی (Oil Screw Compressor)​

کمپرسور اسکرو | کمپرسور باد | کمپرسور هوا | خدمات کمپرسور اسکرو | راه اندازی کمپرسور | بهره برداری کمپرسور
کمپرسور اسکرو (Screw Compressor) ما به گونه ای طراحی شده اند که با هزینه پایین نصب و راه اندازی شوند. پشتیبانی از مشتریان و ارائه خدمات فروش و پس از فروش اعتقاد و سیاست کاری تیم کمپرسور شرکت هوایار است. ما در ﺷﺮﮐﺖ هواﯾﺎر در ﻃﺮاﺣﯽ اوﻟﯿﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر اﺳﮑﺮو در ﮐﻨﺎر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن هستیم. ﮐﻤﭙﺮﺳﻮرهای هوای دور ﻣﺘﻐﯿﺮ (VSD) بسیاری از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را از ﺻﺮﻓﻪ‌ﺟﻮﯾﯽ انرژی سالانه و داشتن توانایی سرمایه‌گذاری مجدد پول در دارایی‌های دیگر بهره‌مند می‌کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

کمپرسور اسکرو (Screw Compressor)

کمپرسور اسکرو | کمپرسور باد | کمپرسور هوا | خدمات کمپرسور اسکرو | راه اندازی کمپرسور | بهره برداری کمپرسور
کمپرسور اسکرو (Screw Compressor) ما به گونه ای طراحی شده اند که با هزینه پایین نصب و راه اندازی شوند. پشتیبانی از مشتریان و ارائه خدمات فروش و پس از فروش اعتقاد و سیاست کاری تیم کمپرسور شرکت هوایار است. ما در ﺷﺮﮐﺖ هواﯾﺎر در ﻃﺮاﺣﯽ اوﻟﯿﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر اﺳﮑﺮو در ﮐﻨﺎر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن هستیم. ﮐﻤﭙﺮﺳﻮرهای هوای دور ﻣﺘﻐﯿﺮ (VSD) بسیاری از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را از ﺻﺮﻓﻪ‌ﺟﻮﯾﯽ انرژی سالانه و داشتن توانایی سرمایه‌گذاری مجدد پول در دارایی‌های دیگر بهره‌مند می‌کند.

کمپرسور اسکرو (Screw Compressor) ما به گونه ای طراحی شده اند که با هزینه پایین نصب و راه اندازی شوند. پشتیبانی از مشتریان و ارائه خدمات فروش و پس از فروش اعتقاد و سیاست کاری تیم کمپرسور شرکت هوایار است.

اگر عملیات ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ هوای ﻓﺸﺮده ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺎز دارد، ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر اﺳﮑﺮو را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. ﺑﺮﺧﻼف ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر رفت و برگشتی، از ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر اﺳﮑﺮو ﺑﺮای هر ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺎر 100% ﻣﺪاوم ﻧﯿـﺎز دارند اﺳﺘﻔـﺎده ﻣﯽ‌ﺷﻮد و ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﺎر قابل اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ شده‌اند.
ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر اﺳﮑﺮو ﯾﺎ همان ﭘﯿﭽﺸﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ بسیار ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای واﺣﺪهای رفت و برگشتی هستند و ﺑﺴـﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز و ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﻤﺎ، اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارﻧﺪ. ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ‌ها اﻣﮑﺎن ادﻏﺎم ﺧﺸﮏ ﮐﻦ و فیلترهای مختلف در ﭘﮑﯿﺞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای مصرف کننده‌هایی که نیاز به هوای خشک و با کیفیت با توجه به استاندارد  ISO 8573-1:2010 دارند مورد استفاده قرار می‌گیرد.برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص استاندارد کیفی هوا اینجا کلیک کنید.

ما در ﺷﺮﮐﺖ هواﯾﺎر در ﻃﺮاﺣﯽ اوﻟﯿﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر اﺳﮑﺮو ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻣﺤﺪوده kW/HP کوچک‌تر، ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮرهای دور ﻣﺘﻐﯿﺮ (ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ) در ﮐﻨﺎر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن هستیم. اﻟﺒﺘﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ‌های دور ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮔﺮان‌ﺗﺮ هستند اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل هزینه‌های اوﻟﯿﻪ را ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪ‌ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺟﺒﺮان ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ. ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر اﺳﮑﺮو ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺮاي همه تجهیزات دارای ﻧﻮﺳﺎن ﺟﺮﯾﺎن، ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ هستند. اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ وﯾﮋه زﻣﺎﻧﯽ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻃﻮل روز ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ تأﺳﯿﺴﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺟﺮﯾﺎن در ﻃﻮل روز اﻓﺰاﯾﺶ و ﮐﺎهش ﻣﯽ‌ﯾﺎﺑﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺼﺮف هوای ﻓﺸﺮده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮهزﯾﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﯿﺶ از 70 درﺻﺪ ﮐﻞ هزﯾﻨﻪ ﺑﺮق را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دهد، اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ 35 ﺗﺎ 50 درﺻﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ. ﮐﻤﭙﺮﺳﻮرهای هوای دور ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺟﺮﯾﺎن (Flow) ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎدهﺗﺮ، ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر اسکرو ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﺰان ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده را ﺣﺲ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮد را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ، ﺗﺎ ﻓﻘﻂ ﺧﺮوج هوای ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺼﺮف را اﺟﺎزه ﺑﺪهد. ﮐﻤﭙﺮﺳﻮرهای هوای دور ﻣﺘﻐﯿﺮ (VSD) بسیاری از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را از ﺻﺮﻓﻪ‌ﺟﻮﯾﯽ انرژی سالانه و داشتن توانایی سرمایه‌گذاری مجدد پول در دارایی‌های دیگر بهره‌مند می‌کند.

انواع کمپرسور اسکرو روغنی

کمپرسور اسکرو با دور ثابت

در این مدل کمپرسور اسکرو به دلیل ثابت بودن دور ایرند، جریان خروجی ثابت می‌باشد و برای سیستم‌هایی که نیاز به جریان هوای فشرده دائمی می‌باشد مناسب است.

کمپرسور اسکرو با دور متغیر

در مدل‌های کمپرسور اسکرو VSD بسته به میزان مصرف هوای فشرده در سیستم، دور ایرند کم یا زیاد می‌شود که این قابلیت باعث جلوگیری از هدر رفت انرژی در سیستم می‌شود.

نحوه انتقال قدرت در کمپرسور اسکرو

 • انتقال قدرت در کمپرسور اسکرو روغنی به سه شکل کوپل مستقیم، تسمه و گیربکس امکان پذیر می‌باشد که هر کدام با توجه به نیاز مشتری طراحی و ساخته می‌شود.
 • انتقال قدرت در کمپرسور اسکرو مدل‌ کوپل مستقیم با کوپلینگ امکان پذیر می‌باشد.
 • انتقال قدرت در مدل‌های تسمه‌ای توسط پولی‌های شیار دار و تسمه امکان پذیر می‌باشد.
 • انتقال قدرت در کمپرسور اسکرو مدل‌ گیربکسی با چرخدنده امکان پذیر می‌باشد.
نمای پایین کمپرسور اسکرو
کمپرسور اسکرو

کمپرسور اسکرو سری روتین (HY)

سیستم کنترلی هوشمند و ویژه

کمپرسور اسکرو سری HY دارای پنل کنترل الکترونیکی است که قابلیت برنامه‌ریزی دارد.

مجهز به تجهیزات جلوگیری از آلودگی صوتی

تجهیزات صداگیری نصب شده در این مجموعه میزان صدای دستگاه را تا حد زیادی پایین آورده و امکان نصب و راه اندازی کمپرسور اسکرو در خارج از فضاهای معمول (اتاقک‌های مخصوص دستگاه کمپرسور اسکرو) را فراهم کرده به طوری که می‌توان این مجموعه را به طور مستقیم در محوطه کاری نصب و راه‌اندازی کرد.

امکان کار در درجه حرارت بالا

طراحی ویژه با تمامی امکانات و تجهیزات لازم، کارکرد این سری کمپرسور اسکرو در محیط‌هایی با درجه حرارت حدود 40+ درجه سانتی‌گراد را تضمین می‌نماید و در صورت نیاز به کارکرد در دماهای بالاتر طراحی خاص انجام خواهد گرفت.

طراحی مطابق با استانداردهای زیست محیطی
استانداردهای زیست محیطی در روند ساخت و تجهیز کمپرسورهای هوایار به طور کامل رعایت می‌شوند به گونه‌ای که استفاده از مواد قابل بازیافت در اولویت قرار گرفته است.
 
ابعاد کوچک و راه اندازی آسان
اندازه قطعات داخلی و جانمایی آنها بر روی شاسی به گونه‌ای است که این کمپرسور اسکرو در نوع خود دارای کوچک‌ترین ابعاد ممکن می‌باشند. به منظور دسترسی سهل و آسان به تمامی اتصالات و لوله‌های مربوط، دربی در یک طرف دستگاه قرار گرفته و قاب اصلی دستگاه به منظور حمل و نقل و جابجایی آسان بوسیله لیفتراک دارای شکاف مخصوص می‌باشد. ابعاد کوچک دستگاه امکان ورود دستگاه را از مدخل‌های معمولی و استاندارد فراهم می‌سازد.

تعمیرات کمتر و هزینه نگهداری پایین

استفاده از قطعات با کیفیت از سازندگان معتبر موجب به حداقل رساندن هزینه‌های تعمیراتی گردیده است.

پشتیبانی بالا برای فروش و خدمات پس از فروش

حمایت از مشتری و ارائه خدمات از هنگام فروش تا خدمات پس از آن جزو اعتقادات و سیاست‌های کاری هوایار می‌باشد.

کمپرسور اسکرو روغنی (Oil Screw Compressor)​
کمپرسور اسکرو روغنی (Oil Screw Compressor)​

کمپرسور اسکرو سری HYS (سفارشی)

 • طراحی و ساخت کمپرسور اسکرو مطابق با نیاز و الزامات مشتری
 • طراحی متناسب با شرایط محیطی مناطق گرمسیر (HAT) و مناطق سردسیر (LAT)
 • طراحی متناسب با شرایط محیطی خاص (محیط خورنده، آلودگی‌های بالا و …)
 • طراحی متناسب با شرایط محیطی قابل انفجار
 • طراحی و نصب تجهیزات ذخیره انرژی
 • سیستم خنک کاری آب خنک
 • دور متغیر VSD

کنترلر کمپرسور اسکرو

 • دارای سنسور جریان و کنترل سه فاز
 • سازگاری با محصولات مدیریت هوای فشرده سازگاری با پروتکل Airbus 485
 • الگوریتم‌های کنترلی پیشرفته
 • سازگاری با پروتکل Modbus
 • امکان اتصال کارت حافظه
 • مانیتورینگ توان مصرفی
 • قابلیت اتصال Ethernet
 • سیستم کنترل داخلی

 سال‌ها تجربه در تولید انواع کمپرسور و دانش فنی متخصصان این شرکت آزمایش‌های فراوان در این زمینه، منتج به فرمولاسیون و ساخت این روغن خاص شده است. مزایای روغن کمپرسور هوایار به شرح زیر است:

این برد با توانایی‌ها و قابلیت‌های فراوان خود کار کنترل دستگاه را بر عهده دارد. همه این امکانات دسترسی‌های کاملی را در اختیار اپراتور قرار می‌دهد تا علاوه بر کنترل دستگاه، بتواند زمان‌های سرویس و نگهداری، تنظیمات فرآیندی و … را در صفحه45*65  میلیمتری آن مشاهده و انجام دهد.

ویژگی های عمومی کمپرسور اسکرو

Remote: Start and Load
امکان شروع و زیر بار رفتن از راه دور
VSD
کنترل متغیر
8 Relay Output
8 رله خروجی
8 Digital Input
8 ورودی دیجیتال
3 Analog Input
3 ورودی آنالوگ
1 Analog Output
1 خروجی آنالوگ
2 RS485 Port
2 عدد پورت RS485
1 Ethernet Port
1 پورت Ethernet
CT Input for Motor
ورودی CT برای موتور اصلی
CT Input for Fan
ورودی CT برای موتور فن
Motor Phase Detector Inputs
ورودی تشخیص فاز موتور

ویژگی های خاص کمپرسور اسکرو

Powerful ARM Processor
پردازنده مرکزی ARM
User Account 11
11 اکانت کاربری
RS485 Card (2)
دو عدد کارت سریال RS485
XPM Card
کارت XPM
ECO Card
کارت ECO
Motor Protection
حفاظت موتور
Motor Phase & Current Monitoring
مانیتورینگ فاز و جریان موتور
ISC
سیستم کنترل داخلی
Force Off Load Mode
امکان بی باری دستی
Run Schedule
برنامه زمانی روشن و خاموش شدن و کنترل فشار
سیستم هوای فشرده و تولید گازهای صنعتی خود را با کمپرسور اسکرو HY بهینه خواهید نمود. با توجه به ویژگی‌های کمپرسور اسکرو HY این دستگاه از نظر عملکردی مطابق با شرایط محیط‌های صنعتی می‌باشد و نکاتی مثل سطح صوت پایین، ارتعاش ناچیز، جداسازی اتومات آب کندانس از سیستم، جداسازی روغن به حد 3-5ppm، مصرف بهینه انرژی و نصب بر روی سطوح صنعتی بدون نیاز به فنداسیون خاص تجهیز که در طراحی این کمپرسور اسکرو در نظر گرفته شده است، این کمپرسور را کاملاً مناسب و مقرون به صرفه ساخته است.
 • کاهش هزینه‌های نصب
 • کاهش هزینه‌های انرژی و تعمیرات
 • رعایت مسائل زیست محیطی
 • دارای قوی‌ترین پستیبانی در فروش و خدمات پس از فروش

روغن کمپرسور اسکرو

روغن هوایار یک روانکار و خنک کننده با کیفیت بالا است که موجب افزایش کارایی کمپرسور اسکرو در طیف گسترده‌ای از دمای کاری می‌شود. مزیت اصلی این روغن صرفه‌جویی در هزینه و کاهش آلودگی زیست محیطی است که در شرایط مختلف کاری کمپرسور اسکرو بهترین عملکرد را دارد.

 سال‌ها تجربه در تولید انواع کمپرسور و دانش فنی متخصصان این شرکت آزمایش‌های فراوان در این زمینه، منتج به فرمولاسیون و ساخت این روغن خاص شده است. مزایای روغن کمپرسور هوایار به شرح زیر است:

پاک کنندگی و جلوگیری از ته نشینی

مزیت: محافظت از کمپرسور در برابر خوردگی، اکسیداسیون و سایر آسییب ها

مقاومت بالا در برابر ایجاد کف

مزیت: ایجاد فیلم روانکاری دائمی بر سطوح جهت جلوگیری از تولید کف و کاویتاسیون

رسوب زدایی سطوح داخلی

مزیت: تمیز کردن سطوح داخلی، کاهش آلودگی در سیستم و افزایش عمر فیلتر سپراتور همراه با کاهش افت فشار در آن 

سازگاری عالی در برابر Sealing

مزیت: ایجاد فیلم یکنواخت روغن، جلوگیری از آسیب دیدگی کمپرسور اسکرو ها و فشرده سازی بهینه هوا

حفاظت خوب در برابر خوردگی

مزیت: محافظت از دستگاه در ببرای اطلاعات بیشتر در خصوص روغن کمپرسورهای اسکرو اینجا کلیک کنید.رابر خوردگی در طول دوره توقف دستگاه، زمان حمل و نقل و انبارش با هدف محافظت از سرمایه شما

خنک کنندگی عالی

مزیت: پایدار نگه داشتن دمای کمپرسور در شرایط کاری مختلف

مقاومت بالا در برابر اکسیداسیون

مزیت: حفظ کیفیت روانکاری در زمان کارکرد طولانی

گرانروی مناسب

مزیت: امکان استفاده در چهار فصل سال

امولوسیون مناسب

مزیت: محافظت در برابر خوردگی و حفظ خاصیت روانکاری روغن در ساعت کاری بالا 

مزیت های کمپرسور اسکرو شرکت هوایار

مزیت
ویژگی
سایز 1
سایز 2
جلوگیری از نفوذ ذرات گرد و غبار به اسکرو
فیلتر هوای ورودی و اتصالات آب بندی فیلتر هوا نسبت به آنلودر
جداسازی کامل ذرات و آلودگی‌های روغن
فیلتر روغن از نوع فیلترهای اختصاصی کمپرسور از برند MANN آلمان می‌باشد که دارای شیر by pass valve است.
قابلیت کار در نوسان و دمای بالا و دمپ نوسان‌های axial
اکسپنشن جوینت اختصاصی کمپرسور برای مسیر هوا و روغن و خروجی هوا
کاهش فراوان درصد خرابی و مشکلات آن با توجه به جزئیات طراحی رعایت شده در جنس متریال بدنه پایه فیلتر و ترموستات و قابلیت نصب pds جهت رصد شرایط کارکرد فیلتر
پایه فیلتر و ترموستاتیک ولو مورد استفاده از برند wahler آلمان و VMC بلژیک می‌باشد که از معتبرترین برندهای تولید قطعات کمپرسور هستند
تحمل نیروهای طولی و عرضی و بدون مشکل در تغییرات دمایی و نوسانات مکانیکی (سازگار با تنش‌های حرارتی و مکانیکی)
شلنگ با برندهای cidat یا vitiligo یا villingoma شلنگ‌های مختص دماهای بالای 135 درجه سانتی‌گراد هستند
تخلیه راحت و بدون دردسر روغن در زمان تعویض روغن
شلنگ تخلیه مخزن
مانع کثیفی داخلی در هنگام عمل psv می‌گردد و تمام حجم گاز و روغن به محیط بیرون از کمپرسور هدایت می‌شود
نصب شلنگ تخلیه شیر اطمینان
کاهش شدت صوت زیر 85 دسیبل
استفاده از فوم‌های اکوستیک تا حد استاندارد DB85
جلوگیری از ورود گرد و غبار به داخل کمپرسور و عملاً حدود 80% ذرات معلق جذب می‌شود و قابل شستشو است
استفاده از توری غبارگیر
ارتقاء حفاظت از کمپرسور در برابر بالا رفتن فشار سیستم و جلوگیری از collapse شدن و آتش سوزی احتمالی
استفاده از دو سنسور فشار بابرندهای keller آلمان، cmc بلژیک، dotech کره جهت تشخیص اختلاف فشار فیلتر سپراتور با قابلیت نمایش فشار مخزن یا فشار روغن (جدا از فشار خروجی در برد کنترلی) و امکان تنظیم کردن میزان افت فشار مجاز برای فیلترها و قابلیت نمایش فشار مخزن به صورت عددی
قابلیت اندازه گیری و مدیریت جریان الکتریکی فازهای موتور و نمایش و کنترل OVERLOAD موتور(LOCK ROTOR)-کنترل توالی قابلیت سکوئنس کردن
برد کمپرسور CMC-Q1 بلژیک
استفاده از اتصالات فلنچی در بیشتر اتصالات
جلوگیری از نشتی
استفاده از ساید گلس و شیر صافی و استرینر در مسیر ساکشن (Scavenge line)
حذف شلنگ‌های استخوانی و قابلیت نمایش گردش روغن در مسیر ساکشن
استفاده از CT در تابلو برق
تشخیص سریع میزان جریان و صدور فرمان‌های مرتبط توسط برد
75کیلووات و بالاتر
75کیلووات و بالاتر
وجود روشنایی در تابلو برق به صورت سوئیچ و داخل کمپرسور (دستی)
امکان مشاهده آسان در ایام شب و شرایط تاریک
استفاده از طلق تابلو برق
ایمنی اپراتور در زمان کار با کمپرسور
90کیلووات و بالاتر
90کیلووات و بالاتر
ارائه اکسپنشن جوینت جهت نصب در پایپینگ بعد از کمپرسور به صورت مجزا
پیشگیری از انتقال لرزش پایپینگ بعد از کمپرسور به کمپرسور
90کیلووات و بالاتر
90کیلووات و بالاتر
لیبلینگ و تگ گذاری مناسب مطابق با نقشه P&ID
امکان شناسایی بهتر قطعات
نصب شین ارت / ارت فیلتر سپراتور
محافظت از جان اپراتور هنگام برق گرفتگی احتمالی بدنه/ پیشگیری از ترکیدگی فیلتر سپراتور حاصل الکتریسیته ساکن
ارائه گزارش سیستماتیک تست کمپرسور به خریدار به همراه Certificate اصل
اطمینان از تست کامل دستگاه قبل از بسته بندی و تحویل به مشتری
ارائه کارت گارانتی معتبر و اصل هوایار
تعهد هوایار در ارائه تضمین محصولات و گارانتی مناسب
خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبخیلی خوب
تعداد امتیازات: 9 ، میانگین امتیازها: 4,89
Loading...

سوالات متداول

یک دستگاه مکانیکی است که فشار گاز (هر سیال تراکم پذیر) را با کاهش حجم افزایش می‌دهد. کمپرسور هوا (air compressor) هم یک نوع از کمپرسور گاز ( gas compressor ) است چون هوا مخلوطی از چندین گاز خاص است که تراکم پذیر است.

کمپرسورها در بسیاری از صنایع مثل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، نظامی، نیروگاهی، معادن، فولاد، سیمان، شیشه، بیمارستانی، غذایی، شیمیایی، ساختمانی، پلاستیکی و سایر کارخانجات بزرگ و کوچک کاربرد دارند. بیشتر از این دستگاه برای فشرده‌سازی هوا استفاده می‌شود.

ماهیت عملکرد این مدل کمپرسورها بر اثر جابجایی هوا می‌باشد که طی چهار مرحله عمل فشرده‌سازی هوای فشرده را انجام می‌دهد. در این مدل کمپرسورها سیال روغن نقشه بسیار مهمی را ایفا می‌کند و بطور کامل در بیشتر مسیر فشرده‌سازی هوا در گردش می‌باشد و مستقیماً وارد محیط اسکروها یا بلوکه هواساز می‌شود. از این رو این مدل کمپرسورها را مدل روغنی می‌نامند.

مقالات مرتبط

سوالات متداول
سوالات متداول سایزینگ (ظرفیت سنجی) کمپرسور به چه عواملی بستگی دارد؟ سایزینگ کمپرسور به عوامل...
علت داغ شدن کمپرسور اسکرو و بالا رفتن دمای آن
فهرست فهرست علت داغ شدن کمپرسور اسکرو و بالا رفتن دمای آن و خاموش شدن...
هوای فشرده خود را برای تابستان و هوای گرم آماده کنید
فهرست فهرست تابستان در ایران با گرما (دما) و رطوبت بالا همراه است؛ این عوامل...

واحد فروش

خدمات پس از فروش

دیتاشیت

کاتالوگ