محصولات

کمپرسورهای گاز فرایندی
کمپرسور اسکرو فرآیندی
کمپرسورهای گاز رفت و برگشتی
کمپرسورهای گاز سانتریفیوژ
واحد جداسازی کرایوژنیک
توربواکسپندر
توربواکسپندر مدل بیرنگ روغنی
توربواکسپندر مدل بیرنگ مغناطیسی
 
تجهیزات جانبی
مخزن
فیلتر
درایر
تجهیزات پزشکی
واحد بازیابی گاز فلر (FGR)
پکیج های تبریدی
پکیج های تبریدی