مانور اطفاء حریق هوایار

مانور اطفاء حریق هوایار

اطفاء حریق براساس سناریو از پیش ترسیم شده با همکاری سازمان آتش نشانی، شرکت مشاور حوزه اطفاء حریق و حضور کلیه پرسنل برگزار گردید. حفظ سلامت و ایمنی کارکنان یکی از اقدامات مهم در گروه صنعتی هوایار محسوب شده و از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار می‌باشد.

از آنجا که هدف پدافند غیر عامل جلوگیری و یا پیشگیری مناسب در زمان وقوع حوادث و ارائه خدمات مناسب می‌باشد، آموزش از جایگاه خاصی در این زمینه برخوردار است از این رو به منظور آمادگی و آشنایی با نحوه واکنش به موقع در شرایط اضطراری (حریق)، مانور اطفاء حریق براساس سناریو از پیش ترسیم شده و با همکاری سازمان آتش نشانی، شرکت مشاور حوزه اطفاء حریق و حضور کلیه پرسنل برگزار گردید.

وضعيت اضطراري چیست؟

وضعيتي است که در اثر آن افراد و تأسيسات در معرض خطر جدي قرار مي‏گيرند. اين وضعيت اغلب در نتيجه نقص دستگاه‏ها يا خطاهاي انساني به وقوع مي‏پيوندد. البته عوامل خارجي ديگر نظير زلزله، آتش سوزی، سیل، طوفان، جنگ و غیره نيز ممکن است سبب بروز آن گردند. وضعيت اضطراري رويداد برنامه ‏ريزي نشده ‏اي است که مي تواند:

  • فعاليت تجاري سازمان را متوقف کند.
  • فعاليت‌هاي عملياتي سازمان را قطع کند.
  • سبب خسارات جاني، مالي گردد.
  • تأسيسات سازمان را تهديد کند.
  • دارايي‏ هاي جامعه را تهديد کند.

مديريت بحران (مديريت اضطراري)

دانشی کاربردي است که به وسيلة مشاهدة سيستماتيک بحران‌ها و تجزيه و تحليل آنها در جستجوي يافتن ابزاري است که بوسيلة آنها بتوان از بروز بحران‌ها پيشگيري نمود و يا در صورت بروز آن در خصوص کاهش آثار، آمادگي لازم، امداد رساني سريع و بهبود، اقدام نمود.

سناريوي حادثه

برنامه‏ اي از پيش تعيين شده است که در آن اتفاق اوليه، محدوده گسترش، پيامدها و نيز اقدامات لازم براي مقابله با يک حادثه فرضي تعيين مي‏شود.

مانور شرايط اضطراري/ بحران

به اجرا درآوردن برنامه مقابله با شرايط اضطراري در يک حادثه فرضي که جهت آزمايش ميزان سطح آمادگي کارکنان در برابر شرايط اضطراري برنامه و سناريوي مانور تعيين و پس از تصويب در کميته مديريت بحران، نسبت به اجراي آن اقدام مي‌گردد. پس از انجام هر مانور، شرايط و نقاط قوت و ضعف مانور مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد و در صورت نياز، اقدامات اصلاحي/ پيشگيرانه توسط کميته بحران صادر مي‌ گردد.

واکنش در شرایط اضطراری

در ﺣﺎﻟﺖ واﻗﻌﯽ ﻫﻤﻮاره اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع روﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن را دﭼﺎر ﺑﺤﺮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ وﺟﻮد دارد و از ﻃﺮﻓﯽ زﻣﺎن وﻗﻮع ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻟﺰﻟﻪ، ﺳﯿﻞ، ﺟﻨﮓ و ﺗﻨﺪﺑﺎدﻫﺎ. ﻟﺬا ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ‌ﻫﺎ (ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ) ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺠﺎد و ﺣﻔﻆ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای واﮐﻨﺶ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از این گوﻧﻪ وﻗﺎﯾﻊ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ‌ﻫﺎی ﺑﺤﺮان در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﺳﺎزﻣﺎن‌ﻫﺎ اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم در راه ﮐﻨﺘﺮل ﺣﻮادث ﻣﻨﺘﺞ از اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ‌ﻫﺎ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ﮐﺎﻓﯽ از ﺧﻄﺮات ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد. در ﺑﺨﺶ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ‌ﻫﺎی ﺑﺤﺮان ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺳﺘﺎﻧﺪارد OSHAS ﺣﺎﻟﺖ اﺿﻄﺮاری ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺸﺖ ﮔﺎز ﺳﻤﯽ، رﯾﺰش ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﻧﺸﺖ ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﯿﺰ ﮔﺎزﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻔﺠﺎر و اﺷﺘﻌﺎل، اﻧﻔﺠﺎرات و ﺣﺮﯾﻖ‌ﻫﺎ و … ﻧﯿﺰ اﻃﻼق ﮔﺮدد.

در این مانور که با هدف آموزش و آمادگی تیم حریق جهت اطفاء و آمادگی پرسنل جهت تخلیه در شرایط اضطراری برگزار گردید، با اعلان حریق از سوی واحد QHSE، کلیه پرسنل در محل تجمع ایمن حاضر شدند.

در ادامه مدیریت واحد QHSE (جناب آقای مهندس اکبری) به توضیحات تکمیلی و توصیه‌هایی جهت حفظ سلامت و ایمنی همکاران در سازمان در قالب شرایط مختلف اضطراری پرداختند. همچنین مدیریت شرکت “ایمن توسعه البرز” (جناب آقای مهندس فرج زاده) به معرفی انواع کپسول‌های آتش نشانی پرداخته و نحوه اطفاء حریق بر حسب نوع حریق را آموزش دادند.

در پایان، تیم اطفاء حریق گروه صنعتی هوایار و تعدادی از همکاران داوطلب، در قالب آموزش عملی، اقدام به خاموش کردن آتش نمودند.

خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبخیلی خوب
تعداد امتیازات: 2 ، میانگین امتیازها: 5,00
Loading...