NGL-3200 طراحی و ساخت تجهیزات پروژه

طراحی و ساخت تجهیزات پروژه NGL-3200

طراحی، ساخت تجهیزات پروژه NGL-3200 یکی از فعالیتهای مهمی است که ظرف 2 سال گذشته انجام شده و به سایت ارسال شده است. این پروژه یکی از بزرگترین پروژه های مهندسی هوایار بوده و تعداد زیادی تجهیزات ثابت و دوار به شرح زیر در آن بکار رفته است:

1. سه دستگاه کمپرسور سانتریفوژ هواخنک با فلوی 5290 نرمال متر مکعب بر ساعت و فشار 9 بار گیج با طراحی خاص برای کار در شرایط دما بالا که طراحی و ساخت کولرهای آن در داخل کشور بوده است.
2. یک دستگاه دیزل کمپرسور اسکرو بدون روغن  سرخت شرکت اینگرسولرند با فلوی 2417 نرمال متر مکعب بر ساعت و فشار 9 بار گیج با سیستم تغذیه سوخت اتوماتیک طراحی هوایار.
3. دو دستگاه درایر دسیکانت با دبی 10140 نرمال متر مکعب بر ساعت و فشار 9 بار گیج.
4. یک ژنراتور نیتروژن N 4500-X4 با فلوی 2195 نرمال متر مکعب بر ساعت و فشار 9 بار گیج مطابق با استاندارد ASME که برای اولین بار در هوایار طراحی و ساخته شده است.
5. بوستر کمپرسور هوا و نیتروژن
6. سیستم فیلتراسیون هوا و نیتروژن
7. نه عدد دستگاه سپراتورهای کمپرسورها
8. مخازن هوا و نیتروژن
9. مخازن سوخت دیزل و آب خنک کاری

خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبخیلی خوب (هنوز امتیازی داده نشده است)
Loading...