بخش سیستم روانکاری

سیستم روانکاری در کمپرسور سانتریفیوژ

فهرست

سیستم روانکاری در کمپرسور سانتریفیوژ به منظور جلوگیری از نشت روغن، با ایجاد فشار منفی در مخزن روغن که با گیربکس در ارتباط می‌باشد، بخارات روغن توسط اجکتور به بیرون از مخرن روغن مکش شده و سبب ایجاد خلاء می‌شود که مانع از نشت روغن به فضای بیرون گیربکس می‌شود.

مخزن روغن (Oil Tank Assembly)

شماره واحد نام قطعه تعداد
410-000 مخزن روغن (Oil Tank Assembly) 1
410-100 نشیمنگاه موتور (Main Motor Mount Assembly) 4
410-200 صافی مخرن روغن (Oil Filter Strainer) 1
سیستم روانکاری در کمپرسور سانتریفیوژ
سیستم روانکاری در کمپرسور سانتریفیوژ
صافی مخزن روغن (Oil Filter Strainer)
سیستم روانکاری در کمپرسور سانتریفیوژ
شماره واحد نام قطعه تعداد
430-010 نشان دهنده سطح روغن (Level Sight  Glass) 1
430-020 سنسور سطح روغن (Level Switch) 1
430-030 گیج خلاء مخزن روغن (Vacuum Gage) 1
430-040 تنظیم کننده فشار روغن (Pressure Control Valve) 1
430-070 مجموعه پمپ برقی روغن (Aux Oil Pump Assembly) 1
430-071 موتور پمپ یدکی (Aux Oil Pump Motor Assembly) 1
430-072 پمپ یدکی (Aux Oil Pump) 1
430-073 شیر اطمینان پمپ یدکی (Aux Oil Pump Relief Valve Assembly) 1
430-090 شیر یکطرفه پمپ یدکی (Aux Oil Pump Check Valve) 1
430-110 مجموعه فیلتر روغن (Oil Filter Assembly) 1
430-111 نمایشگر گرفتگی فیلتر روغن (Oil Filter DP Gage) 1
430-112 ترانسمیتر گرفتگی فیلتر روغن (Oil Filter DP Transmitter) 1
430-113 المنت فیلتر روغن (Oil Filter Element) 1
430-140 شیر کنترل دما (Temperature Control Valve) 1
430-150 شیر کنترل فشار روغن (Pressure Control valve) 1
430-160 گرم کننده مخزن روغن (Oil Heater) 1
430-170 پمپ اصلی روغن (Main Oil Pump) 1
430-180 شیر یکطرفه پمپ اصلی روغن (Main Oil Pump Check Valve) 1
430-200 سنسور دمای روغن گردشی در مدار (Oil Supply RTD Sensor) 1
430-210 سنسور دمای مخزن روغن (Oil Tank RTD Sensor) 1
430-300 سنسور فشار روغن گردشی در مدار (Oil Supply Pressure Sensor) 1
شماره واحد نام قطعه تعداد
430-010 نشان دهنده سطح روغن (Level Sight  Glass) 1
430-020 سنسور سطح روغن (Level Switch) 1
430-030 گیج خلاء مخزن روغن (Vacuum Gage) 1
430-040 تنظیم کننده فشار روغن (Pressure Control Valve) 1
430-070 مجموعه پمپ برقی روغن (Aux Oil Pump Assembly) 1
430-071 موتور پمپ یدکی (Aux Oil Pump Motor Assembly) 1
430-072 پمپ یدکی (Aux Oil Pump) 1
430-073 شیر اطمینان پمپ یدکی (Aux Oil Pump Relief Valve Assembly) 1
430-090 شیر یکطرفه پمپ یدکی (Aux Oil Pump Check Valve) 1
430-110 مجموعه فیلتر روغن (Oil Filter Assembly) 1
430-111 نمایشگر گرفتگی فیلتر روغن (Oil Filter DP Gage) 1
430-112 ترانسمیتر گرفتگی فیلتر روغن (Oil Filter DP Transmitter) 1
430-113 المنت فیلتر روغن (Oil Filter Element) 1
430-140 شیر کنترل دما (Temperature Control Valve) 1
430-150 شیر کنترل فشار روغن (Pressure Control valve) 1
430-160 گرم کننده مخزن روغن (Oil Heater) 1
430-170 پمپ اصلی روغن (Main Oil Pump) 1
430-180 شیر یکطرفه پمپ اصلی روغن (Main Oil Pump Check Valve) 1
430-200 سنسور دمای روغن گردشی در مدار (Oil Supply RTD Sensor) 1
430-210 سنسور دمای مخزن روغن (Oil Tank RTD Sensor) 1
430-300 سنسور فشار روغن گردشی در مدار (Oil Supply Pressure Sensor) 1

مسیر رفت و برگشت روغن (Oil Supply and Return System)

  • جهت سیستم روانکاری در کمپرسور سانتریفیوژ صحیح قطعات دوار شامل بیرینگ‌ها و چرخدنده‌ها نیاز به روغن با دما، فلو و فشار مناسب و فیلتر شده می‌باشد که توسط تجهیزات مدار روغن تأمین می‌شود.
  • فیلتراسیون روغن در دو مرحله توسط صافی روغن داخل مخزن و فیلتر روغن موجود در خط انجام می‌شود.
  • جهت تأمین روغن برای سیستم روانکاری در کمپرسور سانتریفیوژ با دمای مناسب از کولر روغن و شیر کنترل دما استفاده می‌شود.
  • سنجش دما و فشار روغن گردشی در مدار و سطح روغن مناسب نیز توسط ابزار دقیق‌های تعبیه شده در مدار روغن انجام می‌شود.
  • تأمین فشار مناسب در زمان پیش روانکاری توسط پمپ یدکی (Aux Oil Pump) و در حین کار توسط پمپ اصلی روغن (Main Oil Pump) صورت می‌گیرد.
سیستم روانکاری در کمپرسور سانتریفیوژ
پمپ یدکی روغن (Aux Oil Pump Assembly)
سیستم روانکاری در کمپرسور سانتریفیوژ
پمپ اصلی روغن (Main Oil Pump Assembly)
سیستم روانکاری در کمپرسور سانتریفیوژ
فیلتر روغن (Oil Filter Assembly)
سیستم روانکاری در کمپرسور سانتریفیوژ
فیلتر روغن (Oil Filter Assembly)
سیستم روانکاری در کمپرسور سانتریفیوژ
شیر یکطرفه پمپ روغن (Main Oil Pump Check Valve)
سیستم روانکاری در کمپرسور سانتریفیوژ
شیر کنترل دما (Temperature Control Valve)
سیستم روانکاری در کمپرسور سانتریفیوژ
شماره واحد نام قطعه تعداد
450-100 مجموعه تخلیه بخار روغن (Oil Mist Assembly, Blower Type) 1
450-110 رگولاتور 1
450-120 شیر یک طرفه دمنده 1
450-130 شیر یک طرفه مسیر تخلیه بخار روغن 1
450-140 اجکتور مدار بخار روغن (Educator for Oil Mist Assembly) 1
450-150 تخلیه کننده بخار روغن (Exhaust Cleaner Assembly) 1
450-151 المنت فیلتر تخلیه کننده بخار روغن (Exhaust Cleaner Filter Element) 1
450-160 دمنده بخار روغن (Vacuum Blower Assembly) 1
450-200 مجموعه تخلیه بخار روغن (Oil Mist Assembly, Blower Type) 1
450-210 پوسته فیلتر تخلیه کننده بخار روغن (Oil Mist Filter Assembly) 1
450-211 المنت فیلتر تخلیه کننده بخار روغن (Oil Mist Filter Element) 1
450-212 پوسته فیلتر بخار روغن (Oil Mist Case Assembly) 1
450-220 شیر دستی (Ball Valve) 1
شماره واحد نام قطعه تعداد
450-100 مجموعه تخلیه بخار روغن (Oil Mist Assembly, Blower Type) 1
450-110 رگولاتور 1
450-120 شیر یک طرفه دمنده 1
450-130 شیر یک طرفه مسیر تخلیه بخار روغن 1
450-140 اجکتور مدار بخار روغن (Educator for Oil Mist Assembly) 1
450-150 تخلیه کننده بخار روغن (Exhaust Cleaner Assembly) 1
450-151 المنت فیلتر تخلیه کننده بخار روغن (Exhaust Cleaner Filter Element) 1
450-160 دمنده بخار روغن (Vacuum Blower Assembly) 1
450-200 مجموعه تخلیه بخار روغن (Oil Mist Assembly, Blower Type) 1
450-210 پوسته فیلتر تخلیه کننده بخار روغن (Oil Mist Filter Assembly) 1
450-211 المنت فیلتر تخلیه کننده بخار روغن (Oil Mist Filter Element) 1
450-212 پوسته فیلتر بخار روغن (Oil Mist Case Assembly) 1
450-220 شیر دستی (Ball Valve) 1

مسیر تخلیه بخار روغن (Oil Ventilation System)

به منظور جلوگیری از نشت روغن، با ایجاد فشار منفی در مخزن روغن که با گیربکس در ارتباط می‌باشد، بخارات روغن توسط اجکتور به بیرون از مخرن روغن مکش شده و سبب ایجاد خلاء می‌شود که مانع از نشت روغن به فضای بیرون گیربکس می‌شود.

گیج نشان دهنده خلاء مخزن روغن
اجکتور (Educator)
رگولاتور (Air Regulator)
مدار تخلیه بخار روغن (Oil Ventilation System)
سیستم روانکاری در کمپرسور سانتریفیوژ
شماره واحد نام قطعه تعداد
470-000 مجموعه کولر روغن (Oil Cooler Assembly) 1
470-100 باندل کولر روغن (Oil Cooler Bundle Assembly) 1
470-200 پوسته کولر روغن (Oil Cooler Shell Assembly) 1
470-300 درپوش ثابت کولر روغن (Oil Cooler Cover, Fixed Side) 1
470-400 درپوش متحرک کولر روغن (Oil Cooler Cover, Floating Side) 1
شماره واحد نام قطعه تعداد
470-000 مجموعه کولر روغن (Oil Cooler Assembly) 1
470-100 باندل کولر روغن (Oil Cooler Bundle Assembly) 1
470-200 پوسته کولر روغن (Oil Cooler Shell Assembly) 1
470-300 درپوش ثابت کولر روغن (Oil Cooler Cover, Fixed Side) 1
470-400 درپوش متحرک کولر روغن (Oil Cooler Cover, Floating Side) 1

خنک کننده روغن (Oil Cooler)

از آنجايي كه دمای روغن بر ويسكوزيته روغن و فشار روغن تأثير مستقيم می‌گذارد لذا كنترل دمای ايده‌آل روغن همواره ضروري است كه توسط Oil Cooler اين امر ميسر می‌گردد. مبدل روغن بصورت Shell & Tube می‌باشد كه Tube ها از جنس مس می‌باشد.

سیستم روانکاری در کمپرسور سانتریفیوژ
مجموعه کولر روغن (Oil Cooler Assembly)
سیستم روانکاری در کمپرسور سانتریفیوژ
باندل کولر روغن (Oil Cooler Bundle Assembly)

حتما بخوانید: خروجی هوای فشرده در کمپرسور سانتریفیوژ
خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبخیلی خوب
تعداد امتیازات: 4 ، میانگین امتیازها: 5,00
Loading...