بخش خروجی هوای فشرده (Air Discharge System)

خروجی هوای فشرده در کمپرسور سانتریفیوژ

مسیر خروجی کمپرسور سانتریفیوژ پس از عبور از لرزه گیر خروجی (Discharge Expansion Joint)، شامل تجهیزات هدایت هوا به سمت مصرف کننده نهایی با درنظر گرفتن شرایط استاندارد توسط شیر یکطرفه خروجی (Discharge Check Valve)، مسیر تخلیه هوای فشرده درصورت کاهش مصرف توسط شیرBlow Off Valve و همچنین کاهش نویز ناشی از تخلیه هوا توسط سایلنسر (Silencer) می‌باشد.

شیر تثبیت فشار (BOV)

خروجی هوای فشرده در کمپرسور سانتریفیوژ
شماره واحدنام قطعهتعداد
510-200مجموعه شیر تثبیت کننده فشار (Blow Off Valve Assembly)1
510-210محرک شیر BOV (BOV Actuator)1
510-220شیر پروانه ای BOV (BOV Butterfly Valve)1
510-230رگولاتور هوا (Air Regulator)1
510-240پوزیشنر BOV (BOV Positioner)1
510-250شیر تنظیم سرعت (Speed Control Valve)1
شماره واحدنام قطعهتعداد
510-200مجموعه شیر تثبیت کننده فشار (Blow Off Valve Assembly)1
510-210محرک شیر BOV (BOV Actuator)1
510-220شیر پروانه ای BOV (BOV Butterfly Valve)1
510-230رگولاتور هوا (Air Regulator)1
510-240پوزیشنر BOV (BOV Positioner)1
510-250شیر تنظیم سرعت (Speed Control Valve)1

در زمان کاهش میزان مصرف، هنگامی که دریچه هوای ورودی به حداقل میزان خود می‌رسد، خروجی هوای فشرده کمپرسور سانتریفیوژ جهت تثبیت فشار هوای تولیدی شیر BOV وارد مدار شده و با Vent کردن هوای مازاد علاوه بر کنترل فشار مانع از پدیده Surge می‌شود

خروجی هوای فشرده در کمپرسور سانتریفیوژ
شیر پروانه‌ای BOV (BOV Butterfly Valve)
خروجی هوای فشرده در کمپرسور سانتریفیوژ
محرک شیر BOV (BOV Actuator)
خروجی هوای فشرده در کمپرسور سانتریفیوژ
پوزیشنر BOV (BOV Positioner)

سایلنسر و مسیر هوای خروجی (Silencer Assembly and Discharge System)

خروجی هوای فشرده در کمپرسور سانتریفیوژ
سایلنسر تخلیه هوا
سایلنسر تخلیه هوا (Blow Off Silencer)
لرزه گیر خروجی
لرزه گیر خروجی (Discharge Expansion Joint)

حتما بخوانید: محرک کمپرسور سانتریفیوژ
خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبخیلی خوب
تعداد امتیازات: 3 ، میانگین امتیازها: 5,00
Loading...