کتاب کمپرسورهای تخصصی

کتاب کمپرسورهای تخصصی

فهرست

فهرست

کتاب کمپرسورهای تخصصی برای کمک به افزایش آگاهی در زمینه توضیح عملکرد و انواع کمپرسورها و هوای فشرده تالیف شده است.

اﻣﺮوزه ﻫﻮاي ﻓﺸﺮده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎرآﻣﺪ و ﻣﻔﯿﺪ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي ﻫﻤﭽﻮن اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ، آب و ﮔﺎز، ﻫﻮاي  ﻓﺸﺮده ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي (4th Utility) یاد ﻣﯽﺷﻮد.

هوای ﻓﺸﺮده ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و ﺷﯿﺮآﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺪا ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ، ﺑـﺎ ﺳـﺮﻋﺖ در ﯾـﮏ ﻣﺨﺰن ﯾﺎ ﯾﮏ ﺣﺠﻢ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎي بالاﺗﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ اﺳﺖ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزي به عنوان ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي را داﺷﺘﻪ و در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺮژيﻫﺎ، ﻫﻮاي ﻓﺸﺮده در ﺧﻮد ﺳﺎﯾﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺸﺘﺮي روي ﺑﻬﺮه‌ وري و ﮐﯿﻔﯿﺖ آن دارد.

برخی از ﻓﻮاﯾﺪ ﻫﻮاي ﻓﺸﺮده

 • هواي فشرده جهت استفاده در موارد لزوم و در مكاني كه هيچگونه منبع انرژي ديگري قابل دسترسی يا تأمين نباشد به آساني در مخازن هواي فشرده قابل ذخيره مي‌باشد.
 • در شرایط Hazardous يا مكان‌هايي با قابلیت اشتعال كه منبع ديگر انرژ‌ي قابل استفاده و بهره‌برداري نيستند مورد استفاده قرار مي‌گيرند.
 • تجهيزاتي كه با هواي فشرده كار مي‌كنند حتي در دماهاي بالا نيز قابل استفاده هستند.
 • در شرايطي كه كيفيت بهداشت و ايمني ضرورت فراوان دارند هواي فشرده عاري از روغن و رطوبت و با كيفيت مطلوب قابل توليد و بهره‌برداري است.
 • هواي فشرده به عنوان يك منبع انرژي هيچگونه تداخلي با تجهيزات الكتريكي ندارد.
 • ابزارآلاتي كه با هواي فشرده كار مي‌كنند معمولاً از نوع مشابه برقي سبك‌تر بوده كه موجب سهولت در استفاده و حمل و نقل مي‌باشد.

از جمله صنايعي كه از هواي فشرده استفاده مي‌نمايند مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:

 1. صنايع فولاد (سندپلاست و ماشین کاری)
 2. كارخانجات نساجي
 3. كارخانجات توليد انواع شيشه
 4. كارخانجات سيمان
 5. صنايع شيميايي و مهمات سازي
 6. صنايع غذايي (بسته بند، تخمیر)
 7. صنايع خودروسازي
 8. صنایع داروئی (پوشش و Coating داروها، فرآیند اکسیداسیون)
 9. نيروگاه و پتروشيمي (هوای ابزار دقیق یا Instrument Air)
 10. صنایع پلاستيك سازي (قالب‌های تزریق، جابجایی مواد خام اولیه)
 11. صنايع الكترونيک (تجهيزات نصب مدارات الكتريكي و پرداخت و از بين بردن رسوبات شيميايي)
 12. صنايع چوب (تجهيزات پنوماتيك و جمع آوري ضايعات)
 13. صنايع اتومبيلسازي (تجهيزات پنوماتيك)
 14. صنايع نساجي (دستگاه Air Jet)

تاریخچه کمپرسور

اولين كمپرسورهاي هوا در واقع يك ماشين نبودند بلكه شش‌هاي انسان بودند. انسان اوليه با دميدن هواي شش‌هاي خود به خاكستر و زغال باعث شعله‌ور شدن آن مي‌شد. امروزه مي‌دانيم كه شش‌هاي يك انسان سالم فشاري در حدود 0.02~0.08 Bar تولید می‌کند.

کتاب کمپرسورهای تخصصی
شش‌ هاي انسان اولين كمپرسور

با گذشت زمان و نياز بشر به ذوب فلزات نظير طلا، مس، قلع و سرب، دماهاي بالاتر و همچنين قدرت بيشتري براي كمپرسورها مورد نياز بود.

مردمان مصر باستان و سومري‌ها كه به علم مواد آشنايي داشتند ابتدا از جريان باد و سپس از لوله‌هايي كه هوا را در آن مي‌دميدند بهره مي‌بردند.

کتاب کمپرسورهای تخصصی

اولين كمپرسور دست ساز آنها يعني دمنده‌هاي آهنگري (Bellows)، بزودی پدیدار شد و  در سال 1500 B.C. دمنده‌هایی که با فشار پا عمل می‌کردند (Foot Bellows) و بسیار کارآمدتر بودند مورد استفاده قرار گرفتند.

در سال 1762 میلادی، John Smeaton، سیلندر دمنده‌ای ساخت که محرک آن چرخ آبی بود و به زودی جایگزین دمنده‌های سنتی گردید. پس از آن در سال 1776، John Wilkinson، مخترع انگلیسی دستگاه دمنده‌ای ساحت که در زمان خود بسیار کارآمد بود و در واقع این اختراع طرح اولیه کمپرسور امروزی می‌باشد.

ديري نپاييد كه امكان فشرده‌سازي هوا به واسطه تجهيزات مكانيكي امكان پذير گرديد. در گذشته فقط نيروي انسان يا حيوان قادر به تأمين نيروي محرك كمپرسورها بود كه خود باعث ايجاد محدوديت در بكارگيري اينگونه از انرژي مي‌گرديد. پس از انقلاب صنعتي كمپرسورهاي مكانيكي خلق شدند. ماشين‌هايي كه محرك آنها نيروي بخار بود اولين شيوه بحركت در آوردن كمپرسورها گرديدند.

کتاب تخصصی کمپرسورها (با رویکرد تعمیرات و نگهداری) تألیف مرکز آموزش هوایار است این کتاب تخصصی کمپرسورها در 6 فصل با موضوعات ذیل آماده و در دسترس شما مخاطبین قرار دارد.

خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبخیلی خوب
تعداد امتیازات: 1 ، میانگین امتیازها: 5,00
Loading...