آلومينا فعال

آلومينا فعال

فهرست

فهرست

آلومینای فعال چیست؟

ماده اصلی توليد آلومينا فعال، ھيدروکسيد آلومينيم می‌باشد. اين ماده دارای حفرات زيادی می‌باشد که سطح ھر گرم از آن تا 200 مترمربع محاسبه گریده است. آلومينا فعال از اکسيد آلومينيم (Al2O3) تھيه می‌گردد، که به دليل حفرات انگشتی و تونل مانندی که درون خود دارد دارای سطح بسيار زيادی به نسبت حجم می‌باشد. ھمچنين اکسيد آلومينيم دارای دمای ذوب بسيار بالائی در حدود 2054 درجه سانتی گراد می‌باشد و از نظر شيميائی بسيار پايدار می‌باشد.

آلومينا ھمچنين به صورت فازھای متفاوتی وجود دارد (آلفا، بتا، گاماو …) که ھر يک از اين فازھا دارای ويژگی و ساختار کريستالی خود است.

مھم‌ترين فاز که در صنايع استفاده می‌گردد فاز گاما می‌باشد، به غير از آلفا، فازھای ديگر فازھای ناپايدار می‌باشند که بر اثر افزايش دما به فاز آلومينا فعال تبديل می‌گردند. ھمچنين آلومينا فعال از فرم ناپايدار گاما آلومينا تھيه می‌شود. کوراندم يا فاز آلفا آلومينا نوع پايداری می‌باشد و نمی‌تواند سطح فعال داشته باشد.


حتما بخوانيد: مولکولارسيو (غربال‌ مولکولی)
آلومينا فعال

کاربردھای آلومینا فعال

آلومینای فعال همانند کربن فعال؛ به علت وجود خلل و فرح بالا در خود می‌تواند ذرات را در خود نگه دارد. از عمده کاربردهای آن می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • پایه کاتاليست

آلومينا فعال کاربرد وسيعی جھت استفاده در جذب کاتاليستی دارد. به عنوان مثال جذب کاتاليستی در محصولات پلی اتيلن، توليد آب اکسيژنه (H2O2)، جذب انتخابی در بسياری از مواد شيميائی که شامل آرسنيک، فلور ھستند و ھمچنين برای فرايند کلاوس (Claus) که جھت زدايش گوگرد از جريان گوگردی استفاده می‌گردد را می‌توان نام برد.

  • خشک کردن (جذب رطوبت)

خشک کردن توسط فرآيندی با عنوان جذب سطحی صورت می‌گيرد. پس از اينکه ھوای مرطوب از روی بستر آلومينا عبور داده می‌شود، مولکول‌ھای آب موجود در ھوا داخل حفرات آلومينا گير می‌افتند و در نھايت ھوای خشک و عاری از رطوبت خارج می‌گردد.

اين فرآيند برگشت پذير است يعنی اگر به آلومينا تا 200 درجه سانتیگراد دما داده شود مولکول‌ھای آب از داخل حفرات خارج می‌گردند. به اين فرايند احيا کردن گفته می شود.

  • جذب فلوريد

آلومينا فعال به طور گسترده‌ای جھت زدايش فلوريد از آب آشاميدنی استفاده می‌گردد، که می تواند به راحتی ميزان فلوريد داخل آب را از 10ppm به 1ppm کاهش بدهد.

مطابق نتايج بدست آمده از تحقيقات، آلومينا فعال را بعد از استفاده جھت زدايش فلوريد و اشباع شدن، می‌توان به وسيله محلول‌ھای قليائی و اسيدی مانند ھيدروکسيد سديم (NaOH) و اسید سولفوریک (H2So4) احیاء نمود.

  • سيستم خلاء

در دستگاه ھایی که توليد خلاء بالا می‌کنند از قرار دادن آلومينا فعال در مسير جريان جھت جلوگيری از ورود روغن به سيستم استفاده می‌گردد.

  • کاربرد در پزشکی

قابلیت‌ها مکانیکی و واکنش نشان ندادن آلومینای فعال در محیط‌های بیولیژیکی باعث می‌گردد این ماده در پوشاندن سطوح پروتزهای بدن از جمله ران و شانه استفاده شود.


حتما بخوانيد: کربن فعال چیست؟

سوالات متداول

آلومینای فعال چیست؟

ماده اصلی توليد آلومينا فعال، ھيدروکسيد آلومينيم می‌باشد. اين ماده دارای حفرات زيادی می‌باشد که سطح ھر گرم از آن تا 200 مترمربع محاسبه گریده است. آلومينا فعال از اکسيد آلومينيم (Al2O3) تھيه می‌گردد، که به دليل حفرات انگشتی و تونل مانندی که درون خود دارد دارای سطح بسيار زيادی به نسبت حجم می‌باشد. ھمچنين اکسيد آلومينيم دارای دمای ذوب بسيار بالائی در حدود 2054 درجه سانتی گراد می‌باشد و از نظر شيميائی بسيار پايدار می‌باشد.

کاربرد آلومینای فعال چیست؟

آلومینای فعال به علت وجود خلل و فرح بالا در خود می‌تواند ذرات را در خود نگه دارد. از عمده کاربردهای آن می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
پایه کاتاليست
خشک کردن (جذب رطوبت)
جذب فلوريد
سيستم خلاء
کاربرد در پزشکی

خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبخیلی خوب
تعداد امتیازات: 5 ، میانگین امتیازها: 5,00
Loading...