پلنت جذب سطحی

پکیج ریکاوری و تصفیه هیدروژن (Hydrogen Recovery and Purification Package)

پکیج ریکاوری و تصفیه هیدروژن (Hydrogen Recovery and Purification Package)

پلنت تولید هیدروژن | هیدروژن ساز | مولد هیدروژن | synthesis gas | مولد اکسیژن | مولد اولفین تفکیک‌کننده/تصفیه‌کننده هیدروژن ...

پکیج تولید اکسیژن (Oxygen production package)

پکیج تولید اکسیژن (Oxygen production package)

واحد تولید اکسیژن | اکسیژن ساز | مولد اکسیژن | ژنراتور اکسیژن جذب نوسان فشار (PSA) روشی برای ...

پکیج تولید نیتروژن(Nitrogen production package)

پکیج تولید نیتروژن(Nitrogen production package)

واحد تولید نیتروژن | نیتروژن ساز | مولد نیتروژن | ژنراتور نیتروژن جذب نوسان فشار (PSA) روشی برای ...