فیلم کمپرسور سانتریفیوژ شرکت FS-Elliott

فیلم کمپرسور سانتریفیوژ شرکت FS-Elliott

فیلم کمپرسور سانتریفیوژ شرکت FS-Elliott

کمپرسور سانتریفیوژ (Centrifugal compressor) نوعی از کمپرسورهای دینامیک است. در این نوع کمپرسور با استفاده از نیروی گریز از مرکز مقدار فشار سیال طی عبور از ایمپلر افزایش می‌یابد. بعد از ایمپلر سیال وارد پخش‌کننده می‌شود و با کاهش سرعت سیال فشار استاتیک آن افزایش می‌یابد، در ادامه سیال وارد جمع‌کننده می‌شود که مقطع آن می‌تواند دایروی، بیضوی یا مستطیلی باشد.

کمپرسور سانتریفیوژCentrifugal compressor) ) نوعی از کمپرسورهای دینامیک است. در این نوع کمپرسور با استفاده از نیروی گریز از مرکز مقدار فشار سیال طی عبور از ایمپلر افزایش می‌یابد. بعد از ایمپلر سیال وارد پخش‌کننده می‌شود و با کاهش سرعت سیال فشار استاتیک آن افزایش می‌یابد، در ادامه سیال وارد جمع‌کننده می‌شود که مقطع آن می‌تواند دایروی، بیضوی یا مستطیلی باشد.
 
فشار ایجاد شده در کمپرسور سانتریفیوژ گریز از مرکز به نسبت سایر کمپرسورها از جمله کمپرسور اسکرو و کمپرسور رفت و برگشتی کمتر می‌باشد و دبی هوا در این کمپرسورها بسیار زیاد است.
 لطفا نظر خود را ثبت نمایید.