فیلم روش‌ نوین نگهداری و تعمیر کمپرسور

فیلم روش‌ نوین نگهداری و تعمیر کمپرسور

فیلم روش‌ نوین نگهداری و تعمیر کمپرسور

در این فیلم آموزشی سخنرانی تخصصی جناب آقای دکتر بهزاد، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف در خصوص نگهداری و تعمیرات کمپرسور در اولین کنفرانس ایران کمپرسور ارائه شده است.

در این فیلم آموزشی سخنرانی تخصصی جناب آقای دکتر بهزاد، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف در خصوص نگهداری و تعمیرات کمپرسور در اولین کنفرانس ایران کمپرسور ارائه شده است.
تکنیک‌های نگهداری و تعمیرات بر مبنای پایش وضعیت، بررسی خرابی‌های کمپرسور رفت و برگشتی و راهکارهای کاهش هزینه‌های بهره برداری در کمپرسور ها از محورهای اصلی این فیلم آموزشی است.
 لطفا نظر خود را ثبت نمایید.