فیلم انتخاب هوشمندانه کمپرسور در صنعت

فیلم انتخاب هوشمندانه کمپرسور در صنعت

فیلم انتخاب هوشمندانه کمپرسور در صنعت

انتخاب کمپرسورها همواره از چالش‌های صنعتگران محسوب می‌شود. به منظور مدیریت هزینه های آتی سازمان به ویژه در بخش تعمیرات، پیشگیری از محاسبات نادرست و عدم آگاهی از تجهیز کمپرسور، هدفمند و هوشمندانه انتخاب ها و بکارگیری دانش تئوریک بسیار اهمیت دارد. هدف اصلی این ویدئو آموزشی برروی انتخاب و مقدمات طراحی کمپرسور است.

انتخاب کمپرسور ها همواره از چالش‌های صنعتگران محسوب می‌شود. به منظور مدیریت هزینه های آتی سازمان به ویژه در بخش تعمیرات، پیشگیری از محاسبات نادرست و عدم آگاهی از تجهیز کمپرسور، هدفمند و هوشمندانه انتخاب ها و بکارگیری دانش تئوریک بسیار اهمیت دارد. هدف اصلی این ویدئو آموزشی برروی انتخاب و مقدمات طراحی کمپرسور است.
 لطفا نظر خود را ثبت نمایید.