یکشنبه 14 آذر 1395

راکتورپروژه bio leaching بابک مس ایرانیان

تأمین هوای مورد نیاز راکتورهای پروژه bio leaching بابک مس ایرانیان

 نام صنعت/ شرکت خریدار: صنایع معدنی، شرکت بابک مس ایرانیان

آلودگی بسیار زیاد در صنایع مس موجب شده است که روش های نوینی جهت تولید این فلز گرانبها توسط کارشناسان در نظر گرفته شود. جدیدترین روش تولید مس به روش بیو لیچینگ می باشد که این عمل در یکسری راکتورها صورت می گیرد.
درون راکتورها عمل تغلیظ مس توسط میکروارگانیسم ها صورت می گیرد و به دلیل هوازی بودن میکروارگانیسم ها، نیاز است که هوای مورد نیاز تأمین شود. لذا این پروژه به منظور تولید هوای مورد نیاز راکتورها اجرایی شده است.
 از این رو شرکت هوایار 6 دستگاه توربوکمپرسور سامسونگ مدل SM6100-2300 با ظرفیت هوای تولیدی 12800 نیوتن مترمربع بر ساعت و فشار کاری 5/2 بار را برای این پروژه تأمین کرده است.
توان مکانیکی هر کمپرسور در حدود 1 مگاوات می باشد. همچنین در راستای کمبود آب، از سیکل بسته آب به همراه کولر استفاده شده است.

1394/12/09