کــدهای رفتـــاری
کدهای-رفتاری / گروه-هوایار

باور ما است که مدیریت اخلاقی نه تنها ابزاری برای پاسخگویی به تغییرات سریع در محیط کسب و کار می باشد، بلکه به عنوان وسیله ای برای استقرار اعتماد میان ذینفعان (مشتریان، صاحبان سهام، کارکنان، شرکای تجاری و رقبا) تلقی می گردد.

گروه صنعتی هوایار به منظور تبدیل شدن به یکی از اخلاقی ترین شرکت های ایران اقدام به تدوین دستورالعمل کدهای رفتاری نموده است. بدین منظور:
 1. ما به حفظ استانداردهای کدهای رفتاری، به وسیله¬ی عمل به قانون و اخلاق در تمامی فعالیت های کسب و کار متعهد هستیم.

 2. در ارتباطات حرفه ای با کارکنان، مشتریان، سهامداران و شرکای تجاری با احترام و عادلانه رفتار می¬کنیم.

 3. ما به حفظ همسویی بین چشم انداز، بیانیه مأموریت و ارزش¬ها با کدهای رفتاری متعهد می¬باشیم.

چرا گروه صنعتی هوایار به کدهای رفتاری نیاز دارد؟


این دستورالعمل بعنوان مرجع مشترک؛ انتظاری را که از رفتار یکایک کارکنان هوایار دارد مشخص می¬نماید. بنابراین چه شما در دفتر مرکزی کار کنید و چه در کارخانه و یا سایت¬های عملیاتی، چه تصمیم گیرنده امور جاری و پشتیبانی باشید و یا بخش¬های فنی، چه در شرکت¬های همکار تجاری هوایار مشغول باشید یا در شرکای تجاری مان، در هر حال شما چارچوب و محورهای مورد انتظار رفتاری هوایار را در این دستورالعمل پیدا خواهید کرد و توسط این دستورالعمل راهنمایی خواهید شد که انجام چه کاری همواره صحیح و یا ناصحیح می¬باشد این دستورالعمل به ما کمک خواهد کرد که نسبت به تعهدات¬مان آگاه و به آن صادقانه عمل کنیم.


نظم و انظباط:

 • وقت شناسی و حضور به موقع در محل کار و جلسات
 • پایبندی به قوانین و مقرارت شرکت
 • عدم استعمال دخانیات
 • هیچ اشتباهی را تکرار نمی¬کنم.
 • پوشش آراسته و متناسب با قوانین و مقررات شرکت در محل شرکت و در جلسات با مشتریان
 • اطمینان از مرتب و منظم بودن میز و محل کار هنگام ترک محل کار در پایان وقت اداری

امنیت:

 • امانت داری و رازداری در حفظ اطلاعات و اسناد شرکت حتی پس از قطع همکاری
 • مدارا با خطاهای صادقانه و غیر عمد
 • عدم ایجاد آزار و اذیت زبانی و ... و ایجاد محیط امن و آرام
 • اطلاع رسانی به موقع به مافوق در صورت رویت موارد خلاف منافع شرکت

احترام

 • دفاع از اسم و برند هوایار در هر مکان و شرایطی
 • رابطه خردمندانه همراه با احترام متقابل به همکاران
 • ارج نهادن به خلاقیت و توسعه حرفه ای و فردی همکاران
 • ما انتقادپذیر هستیم.
 • رفتار منصفانه با همه؛ بدون در نظر گرفتن پست و مقام
 • احترام اکید به سلسله مراتب سازمانی
 • شجاعت در اظهار نظرهای کارشناسی و تخصصی
 • خدمت جانانه به مشتریان

صـــداقــت:

 • عدم همکاری موازی با تأمین کنندگان و رقبا 
 • صداقت مطلق
 • تحت هیچ شرایطی دروغ نمی گوییم
 • ما به قول و قرارهایمان تحت هر شرایطی پایبندیم.
 • ارائه گزارشات درست و پرهیز از گزارش سازی
 • عدم پذیرش ررشوه تحت هر عنوان
 • عدم استفاده شخصی از منابع شرکت
 • انتقال کامل دانش و اطلاعات به همکاران و شخص جایگزین در صورت ارتقاء، جابجایی و انفصال