هوایار موفق به دریافت جایزه طلائی کنفرانس ملی کیفیت شد

هوایار موفق به دریافت جایزه طلائی کنفرانس ملی کیفیت شد

هوایار موفق به دریافت جایزه طلائی کنفرانس ملی کیفیت شد

علاوه بر این، در تاریخ پنجشنبه 2015 سپتامبر 27، هوایار به دریافت جایزه طلایی کنفرانس ملی کارآفرینی، تولید ملی و رفاه اقتصادی، برگزار شده توسط آموزش و موسسات تحقیقاتی ایران اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و تجارت در سالن کنفرانس بین المللی سازمان صدا و سیما است.در این کنفرانس، با حضور چنین به عنوان مقامات خانم الهام امین زاده (معاون رئیس جمهور در امور حقوقی)، خباز (نماینده مجلس)، آقای حسین میرمحمد صادقی (رئیس موسسه آموزش اتاق ایران) و مهندس فروتن (بنیانگذار گروه صنعتی بهروز)، جایزه گلدن به ENG داده شد. احرار نژاد

علاوه بر این، در تاریخ پنجشنبه 2015 سپتامبر 27، هوایار به دریافت جایزه طلایی کنفرانس ملی کارآفرینی، تولید ملی و رفاه اقتصادی، برگزار شده توسط آموزش و موسسات تحقیقاتی ایران اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و تجارت در سالن کنفرانس بین المللی سازمان صدا و سیما است.
در این کنفرانس، با حضور چنین به عنوان مقامات خانم الهام امین زاده (معاون رئیس جمهور در امور حقوقی)، خباز (نماینده مجلس)، آقای حسین میرمحمد صادقی (رئیس موسسه آموزش اتاق ایران) و مهندس فروتن (بنیانگذار گروه صنعتی بهروز)، جایزه گلدن به ENG داده شد. احرار نژاد