عقد قرارداد جهت تامین و مشارکت در ساخت توربو اکسپندر

شرکت هوایار موفق به عقد قراداد جهت تامین 4 دستگاهHydrocarbon compressor /expander با ظرفیت 3.5MW و دو دستگاه dual expander با ظرفیت2 MW با مشارکت شرکت CRYOSTAR گردید.

همچنین بر اساس توافق صورت گرفته بین شرکت هوایار و شرکت کرایواستار بعد از گذشت یکسال از شروع همکاری با این شرکت در حال حاضر حدود 10 % از تجهیزات مذکور از قبیلspool piece  ها (به صورت loose item) و تابلوی کنترل به صورت داخلی توسط شرکت هوایار تامین می گردد.
که با توجه به عقد قراردادهای جدید مذاکرات در خصوص افزایش درصد ساخت داخل در حال انجام می باشد.