سه شنبه 16 آذر 1395

گواهینامه های استاندارد

 • BRS
  • نام گواهینامه: BRS
  • سال اخذ: 2013
 • IMQ ISO-9001-2008
  • نام گواهینامه: IMQ ISO-9001-2008
  • سال اخذ: 2014
 • IMQ ISO-14001-2004
  • نام گواهینامه: IMQ ISO-14001-2004
  • سال اخذ: 2014
 • IMQ OHSAS 18001-2007
  • نام گواهینامه: IMQ OHSAS 18001-2007
  • سال اخذ: 2014
 • گواهينامه IMQ-IMS
  • نام گواهینامه: گواهينامه IMQ-IMS
  • سال اخذ: 2014
 • IQNET BS OHSAS 1800-2007
  • نام گواهینامه: IQNET BS OHSAS 1800-2007
  • سال اخذ: 2014
 • IQNet ISO 9001-2008
  • نام گواهینامه: IQNet ISO 9001-2008
  • سال اخذ: 2014
 • IQNET ISO 14001-2004
  • نام گواهینامه: IQNET ISO 14001-2004
  • سال اخذ: 2014
 • NIGC-OXYMAT2
  • نام گواهینامه: NIGC-OXYMAT2
  • سال اخذ: 2009
 • NIGC-OXYMAT2
  • نام گواهینامه: NIGC-OXYMAT2
  • سال اخذ: 2009