یکشنبه 14 آذر 1395

استانداردها و گواهینامه ها

 • تولید مستقل اکسیژن ساز
  • نام گواهینامه: تولید مستقل اکسیژن ساز
  • سال اخذ: 94
 • پروانه بهره برداری
  • نام گواهینامه: پروانه بهره برداری
  • سال اخذ: 95
 • پروانه بهره برداری 2
  • نام گواهینامه: پروانه بهره برداری 2
  • سال اخذ: 95
 • تولید هوای مدیکال
  • نام گواهینامه: تولید هوای مدیکال
  • سال اخذ: 94
 • جدول مدلهای مختلف اکسیژن ساز
  • نام گواهینامه: جدول مدلهای مختلف اکسیژن ساز
  • سال اخذ: 84
 • ضمیمه پروانه بهره برداری
  • نام گواهینامه: ضمیمه پروانه بهره برداری
  • سال اخذ: 90
 • گواهی فعالیت صنعتی
  • نام گواهینامه: گواهی فعالیت صنعتی
  • سال اخذ: 80